Български | English
 
 

Речник

 

А

Акт 14 - удостоверение по член 181, алинея 2, за заверен груб стоеж.

Aкт 15 - документ, който се подписва от собственика, когато приеме обекта си напълно завършен от инвеститора.

Акт 16 - разрешително за ползване. Той се издава, след като се установи, че строителството е напълно съобразено с одобрения инвестиционен проект.

Б

Булстат - единен държавен регистър на стопанските субекти, където всеки субект притежава уникален идентификационен номер. В практиката под наименованието "БУЛСТАТ" се разбита именно този номер.

В

Г

Д

домоуправител - понятие, което се използва вече единствено в разговорният език и означава човек, натоварен да се грижи за административните и организационни въпроси в жилищен вход или сграда. Съвременното понятие, което е възприето и в нормативната уредба е "управител на етажна собственост".

Е

ЕВРОСТАТ - Евростат е основан през 1953 г. като статистическа служба на Европейското обединение за въглища и стомана. С времето списъкът от задачи на службата се разширява и през 1958 г. на нейна база е сформиран генерален директорат. Основна задача на директората е да захранва другите генерални директорати на Европейската комисия и различни европейски институти със статистическа информация, необходима за формиране, реализация и анализ на провежданите от тях политики.

едноличен търговец (ЕТ) - вид търговец. За да бъде едно лице ЕТ, то задължително трябва да е физическо (не юридическо) лице и трябва да е дееспособно.

екзекутивни чертежи - отразяват извършените при изпълнението на строежа несъществени отклонения от одобрените инвестиционни проекти, допустими по устройствените и строителните правила и нормативи, за които по преценка на одобряващия орган не е необходима процедура по узаконяване.

ЕС (етажна собственост ) - сграда или вход, при които са налице повече от три самостоятелни обекти, които принадлежат на повече от един собственик. Този тип имоти се наричат "в режим на етажна собственост"

Ж

жилище - съвкупност от помещения, покрити и/или открити пространства, обединени функционално и пространствено в едно цяло за задоволяване на жилищни нужди. Всяко жилище трябва да има най-малко едно жилищно помещение (дневна, спалня, детска стая или трапезария), кухня или кухненски бокс, баня, тоалетна и най-малко едно складово помещение в или извън жилището.

жилищна сграда - сграда, предназначена за постоянно обитаване, състояща се от едно или повече жилища, които заемат най-малко 60 на сто от нейната разгъната застроена площ.

З

застроена площ - площта, ограничена от външните очертания на ограждащите стени на първия надземен етаж или на полуподземния етаж. В застроената площ на приземно ниво не се включват тераси, външни стълби и стълбищни площадки, рампи, гаражи и други елементи с височина до 1,2 м от средното ниво на прилежащия терен.

ЗУЕС - Закон за Управление на Етажната Собственост

ЗУТ - Закон за Устройство на територията

И

идеални части - правото на собственост върху определена вещ може да принадлежи на повече от едно лице. Тогава възникват отношения на съсобственост. Всеки от съсобствениците притежава идеална част от вещта. Към идеалните части на сграда, при която етаж или части от етажи принадлежат на отделни собственици, спада всичко, което по своето естество служи за общо ползване. Общите части на сградата са предназначени да обслужват всеки един от собствениците в сградата.

Общите части при сгради с етажна собственост (чл. 38, ал. 1 от Закон за собствеността) са:

  • Земята, върху която е построена сградата, дворът;
  • Основите и външните ограждащи стени;
  • Разделителните зидове между жилищата;
  • Хоризонталните и вертикални комуникации (стълбища и площадки към тях);
  • Междуетажните помещения, асансьорната шахта, и др.);
  • Покривът, когато не е разделен на отделни складове или други помещения;
  • Портиерското жилище, абонатните станции и помещенията за гражданска защита;
  • Външните входни врати на сградата и вратите към към общите тавански и избени помещения;
  • Главните линии на всички видове инсталации и централните им уредби;
  • Всичко, което по своето естество служи за общо ползване;

Й

К

кадастър - регистър на поземлената собственост в дадена страна.

кворум - определен най-малък задължителен брой на присъстващи на събрание, при който решенията му са законни.

Л

М

Н

необходим ремонт - дейност за привеждане на сградата, на общи части, инсталации или части от тях в съответствие с нормативните изисквания за техническа пригодност на сградата и инсталациите, включително и покривите, с оглед отстраняване на създадени пречки или неудобства за нормалното използване на сградата и самостоятелните обекти в нея.

неотложен ремонт - дейност за предотвратяване разрушаването на сградата, на нейни конструктивни елементи, общи части, инсталации или части от тях, както и за отстраняване на значителни повреди и деформации, водещи до опасност за живота и здравето на собствениците, обитателите и други лица, до нанасяне на увреждане на околната среда и на близкостоящи сгради.

неурегулиран поземлен имот - имот, който не е урегулиран с подробен устройствен план.

нормативен акт / нормативен юридически акт - властнически акт съдържащ волеизявление на компетентен държавен орган под формата на правни норми предписващи общи правила за поведение от неопределен кръг субекти, който има нееднократно действие за разлика от общия и индивидуален административен акт. Според Закона за нормативните актове, нормативният акт съдържа общи правила за поведение, които се прилагат към индивидуално неопределен кръг субекти, има нееднократно действие и се издава или приема от компетентен държавен орган. Нормативни актове могат да издават само органите, предвидени от Конституцията или от закон.

НСИ - Национален Статистически Институт.

О

обикновено мнозинство - повече от половината от общия брой валидни гласове.

обща застроена площ на сграда - площта на етажите, ограничена от външните конструктивни очертания на ограждащите стени, включително и цялата площ на балкони, лоджии, веранди, и други.

общи части - виж идеални части.

отдаване под наем - предоставяне от собственика на вещ /недвижим имот/ на друго лице за определен срок и срещу заплащане на определена сума. Имотите частна общинска собственост се отдават под наем чрез търг или конкурс, а в определени случай само с решение на СОС. Имотите публична общинска собственост се отдават под наем по изключение за срок не по дълъг от три години с решение на СОС.

ОС (общо събрание на ЕС) - събиране на представители на всички самостоятелни жилищни единици в сграда в режим за етажна собственост за взимане на решения и предприемане на действия в името на обшия им интерес.

П

поземлен имот - част от земната повърхност, включително и тази, която трайно е покрита с вода, определена с граници съобразно правото на собственост. Поземлените имоти образуват територията на България, определена от държавните граници, без да се припокриват един с друг.Държавните граници, границите на административно-териториалните единици (т. е. на областите и общините), землищните граници и границите на територии с еднакво трайно предназначение са граници и на поземлени имоти. Всеки поземлен имот получава в кадастъра идентификатор – уникален номер, чрез който имотът се посочва еднозначно за територията на страната. Структурата и съдържанието на идентификатора, както и условията и редът за ползването му са определени с наредба, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

полезни разходи - разходите, с които се увеличава стойността на сградата при преустройства и ремонт на общите части.

 прилежаща площ към сграда в режим на етажна собственост - част от територията на поземлен имот с комплексно застрояване, в който е построена сградата в режим на етажна собственост, и която включва заедно или поотделно обекти като озеленени площи, площадки за игра, паркоместа и други.

приобритател - правоприемник (смяна на субектите на едно право).

протокол -  записки на събрание, заседание и др., които имат стойността на официален документ.

 

 

Р

разгърната застроена площ - сборът от застроените площи на всички етажи. В разгънатата застроена площ се включват и застроените площи в подпокривното пространство на сградите, когато са предвидени за жилища, ателиета и кабинети. В застроената площ на надземните етажи се включва цялата площ на балконите, лоджиите и терасите.

регулационен план - с регулационния план се регулират улици, пътища и имоти за обекти публична държавна и общинска собственост, урегулират се имоти частна собственост, ако не са били урегулирани и се определя конкретното предназначение на всеки имот, както и застрояването в имотите за застрояване.

родствена връзка по права линия  - връзката  между две лица, от които едното пряко или непряко произхожда от другото. Между двама роднини по права линия има толкова степени, колкото са поколенията. Децата спрямо родителите са роднини по права линия от първа степен, внукът и внучката спрямо дядото и бабата са роднини по права линия от втора степен, правнукът и правнучката спрямо дядото и бабата са роднини по права линия от трета степен и т. н.

родствена връзка по сребрена линия - връзката между две лица, които имат общ родоначалник, без идното да произхожда от другото. Между двама роднини по съребрена линия има толкова степени, колкото са поколенията от единият от тях до общия родоначалник и от последния до другия роднина. Братята и сестрите помежду си са във втора степен родство по съребрена линия. Чичото / лелята / и племенниците помежду си са във трета степен родство по съребрена линия. Правнукът на брата / или сестрата / помежду си са във трета степен родство по съребрена линия.

родствена връзка по сватовство - роднините на единия съпруг са РОДНИНИ ПО СВАТОВСТВО, както на другия съпруг, така и на неговите роднини. В линията и в степента, в които едно лице е роднина на единия съпруг, то е роднина по сватовство на другия съпруг. Степента на родство по сватовство между роднините на единия съпруг и роднините на другия съпруг се определя, като се съберат степените на родство между единия съпруг и неговите роднини и другия съпруг и неговите роднини. Родство по сватовство първа степен съществува между снахата и родителите на съпруга, а така също между зетя и родителите на съпругата.

С

съвещателен глас - който се отнася до правото за изказване на мнение в съвещание.

Т

технически паспорт на сграда - документ, който включва техническите характеристики на сградата, инструкции за експлоатация, ремонт и отразява всички извършени строителни и монтажни работи след въвеждането на сградата в експлоатация.

У

урегулиран поземлен имот/урегулиран имот - поземлен имот, за които с подробен устройствен план са определени граници, достъп от улица, път или алея, конкретно предназначение и режим на устройство.

учредяване право на пристрояване и надстрояване - право да се пристрои в хоризонтално отношение или надстрои във вертикално отношение съществуваща сграда с цел да се увеличи обема й. Заедно с правото на пристрояване или надстрояване се прехвърля и право на собственост върху общите части от заварената сграда, съответстващи на надстройката или пристройката, както и върху тавански, зимнични и други помещения.
Ф

физическо лице (юр.) - вид субект на правото, чрез който правният ред признава на всяка човешка личност правото за участие в правния живот и защитава характерните за нея имуществени права.

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ь

Ъ

Ю

юридическо лице - организация от/на хора с установено устройство и обособено имущество, призната по силата на закона за самостоятелен носител на права и задължения.

Я

 

Домоуправител        домоуправител цени           домоуправители цени         наемане на домоуправител            услуга домоуправител         домоуправител софия          професионален домоуправител софия            професионален домоуправител     наемане на професионален домоуправител         професионален домоуправител цени             професионални домоуправители цени     услуга професионален домоуправител         домоуправа   етажна собственост  етажни собствености           поддръжка на етажна собственост   услуга поддръжка на етажна собственост                       поддръжка на етажни собствености            управление на етажна собственост           услуга управление на етажна собственост          управление на етажни собствености      управление на имоти          услуга управление на имоти          поддръжка на имоти управление на жилищна сграда     поддръжка на жилищна сграда      управление на сграда            поддръжка на сграда           управление на жилищни сградиподдръжка на жилищни сгради            управление на сгради          поддръжка на сгради           услуга поддръжка на имоти           услуга управление на жилищна сграда     услуга поддръжка на жилищна сграда     услуга управление на сграда            услуга поддръжка на сграда           услуга управление на жилищни сгради           услуга поддръжка на жилищни сгради      услуга управление на сгради         услуга поддръжка на сгради          фасилити мениджмънт  фацилити мениджмънт       фъсилити мениджмънт       поддръжка на вход   управление на вход            поддръжка на блок   управление на блок поддръжка на входове         управление на входове            поддръжка на блокове         управление на блокове       управление на жилищни комплекси от затворен тип             поддръжка на жилищни комплекси от затворен тип         управление на комплекси от затворен тип      поддръжка на комплекси от затворен тип           управление на жилищни комплекси        поддръжка на жилищни комплекси           управление на комплекси             поддръжка на комплекси          управление на курортни комплекси          поддръжка на курортни комплекси          поддръжка на зелени площи          поддръжка на тревни площи           поддръжка на градини        почистване на входове        почистване на етажна собственост   почистване на вход  почистване на етажни собствености        почистване на сграда            почистване на сгради          почистване на жилищна сграда     почистване на жилищни сгради    закон за управление на етажната собственост   ЗУЕС  правилник за вътрешен ред на етажна собственост            правилник за вътрешен ред на вход         правилник за вътрешен ред на етажни собствености            правилник за вътрешен ред на входове          домова книга            договор за управление на етажна собственост        договор за управление и поддръжка на етажна собственост          договор за управление на жилищна сграда           договор за управление и поддръжка на жилищна сграда          касиер на етажна собственост   касиер на вход          домакин на вход       домакин на етажна собственост    profesionalen domoupravitel            profesionalen domouprawitel            profesionalni domoupraviteli profesionalni domouprawiteli          domoupravitel            domoupraviteli           domouprawitel           domouprawiteli            domouprava    domouprawa   profesionalen domoupravitel ceni      profesionalen domouprawitel ceni            profesionalni domoupraviteli ceni     profesionalni domouprawiteli ceni    naemane na profesionalen domoupravitel            naemane na profesionalen domouprawitel        naemane na domoupravitel    naemane na domouprawitel           etajna sobstvenost      etajna sobstwenost     etajni sobstvenosti      etajni sobstwenosti            upravlenie na etajna sobstvenost       upravlenie na etajna sobstwenost      upravlenie na etajni sobstvenosti            upravlenie na etajni sobstwenosti      upravlenie na imoti     uprawlenie na imoti    usluga profesionalen domoupravitel            usluga profesionalen domouprawitel          property management          facility management           management of property         management of properties           management of facility          management of facilities        kasier      ZUES       naet domoupravitel       нает домоуправител         фирма домоуправител          частен домоуправител           платен домоуправител          firma domoupravitel          firma domouprawitel          firma za domoupraviteli          firma za domouprawiteli          4asten domoupravitel          4asten domouprawitel          chasten domoupravitel          chasten domouprawitel          platen domoupravitel          platen domouprawitel            Домоуправление          domouprawlenie          domoupravlenie          фирма за домоуправление          firma za domouprawlenie          firma za domoupravlenie   управление на комплекси от затворен тип   управление на затворени комплекси   управление на жилищни комплекси от затворен тип

 

За Контакти


"НОКЕР" ЕООД

ПРОФЕСИОНАЛЕН  ДОМОУПРАВИТЕЛ

гр. София, бул. Цариградско шосе № 135

Мобилни тел.: 0878393395; 0885047212