Български | English
 
 

       ДОМОУПРАВИТЕЛ

 

           

         


           Услугата включва:

 

 • Ежедневно управление на ЕС от назначен управител на етажната собственост.

 • Изготвяне и изпълнение на годишния бюджета за управлението, поддържането и ползването на общите части на етажната собственост.

 • Касиер - организиране, извършване и управление на ежемесечното събиране на средства по отделните разходни пера.

 • Организиране, извършване и управление на заплащането на ежемесечните сметки за електричество в общите и прилежащите части.

 • Организиране, извършване и управление на заплащането на ежемесечните сметки за вода (ако има) в общите и прилежащите части.

 • Организиране, извършване и управление на заплащането на други разходи по поддръжката на общите и прилежащи части на ЕС.

 • Организиране, извършване и управление на седмичното сухо и мокро професионално почистване на общите вътрешни части (включително асансьор и общите приземни части - мазета и гаражи) - веднъж или два пъти седмично (честотата може да се увеличи или намали по изискване на ЕС).

 • Организиране, извършване и управление на професионалното почистване на прозорците в общите части (честотата на почистване е по изискване на ЕС).

 • Организиране, извършване и управление на седмичното сухо професионално почистване (при необходимост и мокро почистване) на прилежащите площи (градини, тревни площи, места за паркиране, подстъпи, алеи, тротоари, места за отдих, детски площадки и др.) и изхвърляне на общите кошове за отпадъци - заедно с почистването на общите вътрешни части, веднъж или два пъти седмично (честотата може да се увеличи или намали по изискване на ЕС).

 • Организиране, извършване и управление на професионалното почистване на сняг от прилежащите площи през зимния сезон (по време на ежеседмичното почистване, но не по-късно от 24 часа след спирането на снеговалежа).

 • Организиране, извършване и управление на годишно обезпаразитяване на общите и прилежащи части на етажната собственост.

 • Създаване на фонд "Ремонт и обновяване" и захранването му с ежемесечни вноски съразмерно притежаваните идеални части от общите части на етажната собственост, но не по-малко от 1% от минималната работна заплата за страната на домакинство съгласно ЗУЕС. Средствата във фонда се натрупват ежемесечно и са неприкосновена собственост на етажната собственост. Той се използва само и единствено за ремонтни дейности и обновяване или за други цели само с решение на общото събрание. За всеки самостоятелен обект в етажната собственост, собственикът заплаща.

 • Изготвяне на годишен план за извършване на ремонти, реконструкции, преустройства, профилактики и други дейности в общите части на сградата, включително и по изпълнение на предписаните мерки в доклада към техническия паспорт, или на други предписания на компетентни органи. 

 • Осигуряване на експертна техническа поддръжка на асансьор (ако има).

 • Осигуряване на експертна техническа поддръжка на: общата електрическа система - електрически крушки, електрически ключове, звънци, бутони и други (включително и в общите приземни части - мазета и гаражи); общата ВИК инсталация; общата отоплителна инсталация (ако има).

 • Осигуряване на експертна поддръжка на друга обща собственост - врати, панти, брави, дръжки, автомати за врати, парапети, прозорци, пощенски кутии, изтривалки, стъргалки, плафони, отоплителни уреди, ремонти (шпакловки, замазки, боядисване, покриви и др.) и др.

 • Проследяване на експлоатационните гаранции на всички инсталации, съоръжение, оборудване, уредби и друга обща собственост на ЕС и предприемане на съответните действия за гаранционно им покриване (обслужване, поправка и ремонт) при възникване на гаранционно условие.

 • Постоянно следене за нередности по етажната собственост и предприемане на своевременни действия по осигуряване на техническо/и лице/а за отстраняване на възникнали нередности и аварии.  При аварийни ситуации, изискващи незабавна реакция се осигурява лице за бързото им отстраняване. За тази цел се поддържа 24 часа телефонна връзка със съответната техническа служба и управителя на етажната собственост.

 • Подвеждане под отговорност на лица, виновно причинили щети в ЕС и изискване на всички необходими средствата за пълното възстановяване / обезщетяване на нанесените от тях щети.

 • Водене и съхранение на технически паспорт на сградата.

 • Представяне и защита интересите на етажната собственост в отношенията й с органите на месната власт и други правни субекти.

 • Правно подсигуряване и защита. 

 • Регистрация на етажната собственост в общината съгласно ЗУЕС.

 • Свикване на общо събрание на собствениците за решаване на належащи или неотложни въпроси.

 • Привеждане в действие на взетите решения от общите събрания.

 • Пълна ежемесечна счетоводна отчетност по приходно-разходния баланс на режийното обслужване.

 • Изготвяне на правилник за вътрешен ред и предприемане на действия срещу нарушителите му.

 • Принудително събиране на вземания за поддръжката на ЕС от некоректни собственици/наематели/обитатели.
  НОКЕР ЕООД не желае да прибягва до принудително събиране на вземания от некоректни платци и избира този метод само и единствено като крайна и единствена останала мярка за защита интересите на коректните платци.

 • Водене и съхранение на книга на етажната собственост.

 • Водене и съхранение на протоколна книга.

 • Водене и съхранение на книга за приходите и разходите.

 • Водене и съхранение на други документи на етажната собственост, изискуеми по ЗУЕС и нормативната уредба на Република България.

 • Изпълнение на други задълженията на Управител на етажната собственост, визирани от ЗУЕС и тези, възложени му от съответните решения на общото събрание на етажната собственост.
   

           Забележки
 

 • Цената на услугата зависи от броя живущи и броя на самостоятелните обекти в етажната собственост. За изготвяне на индивидуално предложение моля да се свържете на посочените телефони или да отправите писмено запитване по електронната ни поща или форма за контакт "Пишете ни".

 • Пакетната услуга "ДОМОУПРАВИТЕЛ" се предлага за етажна собственост от 3 и повече самостоятелни обекта.

 • Преференциални условия: жилищни комплекси от затворен тип, комплекси за отдих и други обекти с повече самостоятелни обекти или живущи.

 • Пакетните услуги "ГРАДИНАР", "ОХРАНИТЕЛ" и "ПРЕМИУМ" включват услугата "ДОМОУПРАВИТЕЛ". Тяхната стойност е строго индивидуална за всеки обект и се уточнява при проявен интерес. Тя зависи от спецификата на обекта и изискванията на съкооператорите.

 • Ремонтните дейности и обновяването се извършват в рамките на акумулираните парични средства във фонд "Ремонт и обновяване". При липсата на достатъчно средства във фонда, дейностите, за които е предназначен се отлагат до натрупването на достатъчно средства за извършването им. Изключение се прави когато дейността по ремонт и/или обновяване е неизбежна. При наличие на такова обстоятелство се свиква общо събрание на етажната собственост за постигане на решение за събиране на допълнителни средства. При невъзможност да се осъществи общо събрание навреме, НОКЕР може да извършва ремонта и/или обновяването за собствена сметка, с което придобива правото за удържи изразходените средства от последващите постъпление във фонд "Ремонт и обновяване" до погасяване на задължението.

 • НОКЕР не управлява сгради в режим на етажна собственост, чиито обитатели отказват да внасят ежемесечни фиксирани средства във фонд "Ремонт и обновяване".

 • Разпределението на разходите за управление на ЕС се извършва по взаимно разбирателство на съкооператорите, а именно: по равно за всеки отделен обект, съразмерно на притежаваните идеални части от общите части на етажната собственост, по равно на всеки обитател или смесено от трите за различните разходни пера. Практиката в управлението  на ЕС е доказала, че не съществува идеална формула за разпределението на тежестта на разходите върху отделните единици в ЕС. Това е причината,  поради която апелираме за междусъседска солидарност. Ние от НОКЕР сме готови да предложим наша формула, съгласно ЗУЕС, или да приемем такава, утвърдена от съкооператорите, стига тя да е приемлива за всеки обитател.

 • Собственици, ползватели и обитатели, които отглеждат в етажната собственост животни, подлежащи на извеждане, заплащат разходи за електрическа енергия, вода, отопление, почистване на общите части и абонаментно обслужване на асансьора за всяко животно в размер като за един обитател. За справка виж ЗУЕС, чл. 51, ал. 7. Клаузата е валидна ако разпределението на текущите разходите в ЕС е на база „живущ”.

 • Живущ, който упражнява професия или извършва дейност в самостоятелен обект на етажната собственост, свързана с достъп на външни лица, заплаща разходите за управление и поддържане на общите части в размер от трикратния до петкратния размер (като за 3÷5 живущи), определен с решение на общото събрание. За справка ЗУЕС, чл. 51, ал. 5. Клаузата е валидна ако разпределението на текущите разходите в ЕС е на база „живущ”.

 • Предоставяме възможността за включване на други услуги, извън описаните, или увеличаване честотата на предлаганите (по договаряне).

 • Ако някоя от услугите вече се ползва в етажната собственост от друг доставчик и съкооператорите са удовлетворени, НОКЕР ще запази доставчика при същите условия.

 • Предложението е открито за преговори и промени.

 • За повече информация, моля свържете се с нас на посочените телефонни номера или ни пишете на електронната поща.

         

Моля оставете телефон за връзка ТУК и ние ще се свържем с Вас във възможно най-кратък срок.
 

Домоуправител        домоуправител цени           домоуправители цени         наемане на домоуправител            услуга домоуправител         домоуправител софия          професионален домоуправител софия            професионален домоуправител     наемане на професионален домоуправител         професионален домоуправител цени             професионални домоуправители цени     услуга професионален домоуправител         домоуправа   етажна собственост  етажни собствености           поддръжка на етажна собственост   услуга поддръжка на етажна собственост                       поддръжка на етажни собствености            управление на етажна собственост           услуга управление на етажна собственост          управление на етажни собствености      управление на имоти          услуга управление на имоти          поддръжка на имоти управление на жилищна сграда     поддръжка на жилищна сграда      управление на сграда            поддръжка на сграда           управление на жилищни сградиподдръжка на жилищни сгради            управление на сгради          поддръжка на сгради           услуга поддръжка на имоти           услуга управление на жилищна сграда     услуга поддръжка на жилищна сграда     услуга управление на сграда            услуга поддръжка на сграда           услуга управление на жилищни сгради           услуга поддръжка на жилищни сгради      услуга управление на сгради         услуга поддръжка на сгради          фасилити мениджмънт  фацилити мениджмънт       фъсилити мениджмънт       поддръжка на вход   управление на вход            поддръжка на блок   управление на блок поддръжка на входове         управление на входове            поддръжка на блокове         управление на блокове       управление на жилищни комплекси от затворен тип             поддръжка на жилищни комплекси от затворен тип         управление на комплекси от затворен тип      поддръжка на комплекси от затворен тип           управление на жилищни комплекси        поддръжка на жилищни комплекси           управление на комплекси             поддръжка на комплекси          управление на курортни комплекси          поддръжка на курортни комплекси          поддръжка на зелени площи          поддръжка на тревни площи           поддръжка на градини        почистване на входове        почистване на етажна собственост   почистване на вход  почистване на етажни собствености        почистване на сграда            почистване на сгради          почистване на жилищна сграда     почистване на жилищни сгради    закон за управление на етажната собственост   ЗУЕС  правилник за вътрешен ред на етажна собственост            правилник за вътрешен ред на вход         правилник за вътрешен ред на етажни собствености            правилник за вътрешен ред на входове          домова книга            договор за управление на етажна собственост        договор за управление и поддръжка на етажна собственост          договор за управление на жилищна сграда           договор за управление и поддръжка на жилищна сграда          касиер на етажна собственост   касиер на вход          домакин на вход       домакин на етажна собственост    profesionalen domoupravitel            profesionalen domouprawitel            profesionalni domoupraviteli profesionalni domouprawiteli          domoupravitel            domoupraviteli           domouprawitel           domouprawiteli            domouprava    domouprawa   profesionalen domoupravitel ceni      profesionalen domouprawitel ceni            profesionalni domoupraviteli ceni     profesionalni domouprawiteli ceni    naemane na profesionalen domoupravitel            naemane na profesionalen domouprawitel        naemane na domoupravitel    naemane na domouprawitel           etajna sobstvenost      etajna sobstwenost     etajni sobstvenosti      etajni sobstwenosti            upravlenie na etajna sobstvenost       upravlenie na etajna sobstwenost      upravlenie na etajni sobstvenosti            upravlenie na etajni sobstwenosti      upravlenie na imoti     uprawlenie na imoti    usluga profesionalen domoupravitel            usluga profesionalen domouprawitel          property management          facility management           management of property         management of properties           management of facility          management of facilities        kasier      ZUES       naet domoupravitel       нает домоуправител         фирма домоуправител          частен домоуправител           платен домоуправител          firma domoupravitel          firma domouprawitel          firma za domoupraviteli          firma za domouprawiteli          4asten domoupravitel          4asten domouprawitel          chasten domoupravitel          chasten domouprawitel          platen domoupravitel          platen domouprawitel            Домоуправление          domouprawlenie          domoupravlenie          фирма за домоуправление          firma za domouprawlenie          firma za domoupravlenie   управление на комплекси от затворен тип   управление на затворени комплекси   управление на жилищни комплекси от затворен тип

 

За Контакти


"НОКЕР" ЕООД

ПРОФЕСИОНАЛЕН  ДОМОУПРАВИТЕЛ

гр. София, бул. Цариградско шосе № 135

Мобилни тел.: 0878393395; 0885047212